Voorwaarden voor gebruik

Betalen

Bijkomende kosten voor water, parkeerplaats, afval, elektriciteit worden niet in rekening gebracht.

Het huurcontract is pas geldig als de betaling op de rekening van de verhuurder staat. U dient binnen vijf dagen na ontvangst van de bevestigingsmail te betalen.

Als de betalingstermijnen niet worden gehaald, kan de verhuurder zich terugtrekken uit het contract. Het niet betalen wordt beschouwd als een opname en geeft u het recht om opnieuw te verhuren.

Opzegging van het contract en beëindiging van het verblijf

(1) De huurder kan zich voor aanvang van de huur terugtrekken uit de huurovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de verhuurder. Doorslaggevend is de dag waarop verhuurder de verklaring van herroeping ontvangt. Als de huurder zich terugtrekt uit het huurcontract, moet hij een forfaitaire vergoeding betalen voor de reeds door de verhuurder gemaakte kosten en de gederfde winst in het volgende bedrag:

  • Annulering - tot 49 dagen voor aanvang van de huurperiode: 10% van de huurprijs
  • tot 35 dagen voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huurprijs
  • achteraf en ingeval van no-show: 100% van de huurprijs.

(2) Indien de huurder het verblijf voortijdig afbreekt, blijft hij verplicht de volledige huurprijs te betalen.

(3) De huurder behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat de verhuurder geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden als gevolg van de intrekking. Bij terugtrekking uit het contract kan de huurder een vervangende huurder aanwijzen die bereid is zijn plaats in de bestaande contractuele relatie in te nemen. De verhuurder kan bezwaar maken tegen de toetreding van de derde indien dit economisch of persoonlijk onbetrouwbaar blijkt.

(4) De verhuurder probeert ook een vervangende huurder te vinden.

(5) De wettelijke opties voor herroeping en beëindiging blijven onaangetast.

Plichten van der huurder

(1) De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde en inventaris met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Schade toegebracht aan inrichting, gehuurde kamers of het gebouw alsmede de daarbij behorende installaties worden door huurder vergoed indien en voor zover deze toerekenbaar is veroorzaakt door hem of zijn begeleiders of bezoekers.

(2) De huurder is verplicht om de apparatuur bij aankomst op volledigheid en bruikbaarheid te controleren en eventuele klachten onmiddellijk in een passende vorm aan de verhuurder / beheerder te melden. Dit geldt ook voor schade ontstaan ​​tijdens de huurperiode.

(3) De huurder verbindt zich ertoe de huisregels na te leven.

Speciale verzoeken en nevenafspraken

zijn in principe mogelijk. Ze hebben een schriftelijke bevestiging van de verhuurder nodig. Geef bij huisdieren het type en de maat aan.

Privacy

De huurder gaat ermee akkoord dat noodzakelijke persoonlijke gegevens worden opgeslagen, gewijzigd en / of verwijderd als onderdeel van het met hem gesloten contract. Alle persoonlijke gegevens worden met absolute vertrouwelijkheid behandeld.

 Aansprakelijkheid

Bij eventuele storingen in de prestatie is de huurder verplicht al het mogelijke te doen dat binnen zijn wettelijke verplichting redelijkerwijs mogelijk is om de storing te helpen verhelpen en de eventueel opgetreden schade tot een minimum te beperken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige invloed op de huurwoning door overmacht, gebruikelijke stroom- en waterstoringen en stormen.

Evenzo is er geen aansprakelijkheid in het geval van onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden zoals officieel bevel, plotselinge bouwplaats of voor storingen door natuurlijke en lokale omstandigheden.

De verhuurder helpt je graag (voor zover mogelijk) bij het oplossen van het probleem.

Aansprakelijkheid van de verhuurder voor het gebruik van de aanwezige spel- en sportuitrusting, roosters en open haarden is uitgesloten.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke spullen bij diefstal of brand.

De huurder is volledig aansprakelijk voor opzettelijke vernieling of beschadiging.

Slotbepalingen

Foto's en tekst op de website of in de flyer dienen als realistische omschrijving. Een 100 procent match met de huurwoning kan niet worden gegarandeerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de apparatuur (bijvoorbeeld meubels) te wijzigen, mits deze gelijkwaardig zijn. Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onwerkzaam zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de werking van de overige voorwaarden. De ondoelmatige regeling moet worden vervangen door een doeltreffende regeling die de economische en juridische wil van de contractpartijen het dichtst benadert.

De Zweedse wet is van toepassing. De plaats van jurisdictie en uitvoering is de woonplaats van de verhuurder.