Användarvillkor

Betalning

Ytterligare kostnader för vatten, parkeringsplats, avfall, el debiteras inte.

Hyresavtalet är endast giltigt när betalningen erhålls på hyresvärdens konto. Betalning ska ske inom fem dagar efter mottagandet av bekräftelsemeddelandet.

Om betalningsfristerna inte är uppfyllda kan hyresvärden säga upp avtalet. Underlåtenhet att betala betraktas som ett uttag och ger dig rätt att låta nytt.

Uttag från kontraktet och uppsägning av vistelsen

(1) Innan hyresgästen påbörjas kan hyresgästen säga upp hyresavtalet genom att ge hyresvärden en skriftlig förklaring. Den dag då uthyraren får uttalsförklaringen är avgörande. Om hyresgästen drar sig ur hyresavtalet måste han betala schablonersättning för utgifterna som hyresvärden redan har haft och förlorad vinst med följande belopp:

  • Avbokning - upp till 49 dagar före hyresperiodens början: 10% av hyrespriset
  • upp till 35 dagar före hyresperiodens början: 75% av hyrespriset
  • efteråt och vid utebliven ankomst: 100% av hyran.

(2) Om hyresgästen bryter av vistelsen i förtid är han fortfarande skyldig att betala hela hyrespriset.

(3) Hyresgästen förbehåller sig rätten att bevisa att hyresvärden har lidit ingen eller väsentligt mindre skada till följd av återkallandet. När hyresgästen drar sig ur kontraktet kan han utse en ersättningshyresgäst som är villig att ta sin plats i det befintliga avtalsförhållandet. Hyresvärden kan invända mot tredje parts inträde om detta verkar ekonomiskt eller personligt opålitligt.

(4) Hyresvärden försöker också hitta en ny hyresgäst.

(5) De lagstadgade uttags- och uppsägningsalternativen påverkas inte.

Due diligence

(1) Hyresgästen åtar sig att behandla hyresfastigheten och inventeringen med största försiktighet. Skyldigt orsakade skada på inredning, hyrda rum eller byggnaden samt tillhörande system ska ersättas av hyresgästen om och i den utsträckning det var skyldigt att orsakas av honom eller hans medföljande personer eller besökare.

(2) Hyresgästen är skyldig att kontrollera anläggningen för fullständighet och användbarhet vid ankomsten och att utan dröjsmål rapportera eventuella klagomål till hyresvärden / administratören. Detta gäller även skador som uppstår under hyresperioden.

(3) Hyresgästen åtar sig att följa husreglerna.

Särskilda önskemål och sidoavtal

är i princip möjliga. De kräver skriftlig bekräftelse från hyresvärden. För husdjur, ange typ och storlek.

Integritet

Hyresgästen samtycker till att nödvändiga personuppgifter kommer att lagras, ändras och / eller raderas som en del av det avtal som ingås med honom. Alla personuppgifter behandlas med absolut sekretess.

Ansvar

 I händelse av prestationsstörningar är hyresgästen skyldig att göra allt som är rimligt inom ramen för sin rättsliga skyldighet att hjälpa till att avhjälpa störningen och att hålla eventuella skador som kan ha uppstått till ett minimum.

Vi är inte ansvariga för något inflytande på hyresfastigheten genom force majeure, vanliga kraft- och vattensvikt och stormar.

På samma sätt finns det inget ansvar i händelse av oförutsägbara eller oundvikliga omständigheter som officiell order, plötslig byggarbetsplats eller för störningar på grund av naturliga och lokala förhållanden.

Hyresvärden hjälper dig gärna att lösa problemet (så långt det är möjligt).

Hyresvärdens ansvar för användning av lek- och sportutrustning, grill och eldstäder tillhandahålls är utesluten.

Hyresvärden är inte ansvarig för personliga föremål i händelse av stöld eller brand.

Hyresgästen är helt ansvarig för avsiktlig förstörelse eller skada.

Slutbestämmelser

Bilder och text på webbplatsen eller i flygbladet fungerar som en realistisk beskrivning. En 100-procentig matchning med hyresfastigheten kan inte garanteras. Hyresvärden förbehåller sig rätten att byta utrustning (t.ex. möbler) förutsatt att de är likvärdiga.

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor är eller blir ineffektiva påverkar detta inte effektiviteten av de återstående villkoren.

Den ineffektiva bestämmelsen ska ersättas med en effektiv som kommer närmast de avtalsslutande parternas ekonomiska och juridiska vilja. Svensk lag gäller.

Platsen för jurisdiktion och utförande är hyresvärdens hemvist.